NHRF-aangesloten

 

Concept wedstrijdregels

 

Deze wedstrijdregels zijn nadrukkelijk ‘under construction’! Maar geven u al vast een inkijkje in de opzet van de wedstrijd.

 

 

 

1.      Beknopte beschrijving van de wedstrijd

 

Op een kaartfragment staan een aantal navigatiepunten ingetekend. Deze punten liggen verspreid en ongeordend. De route tussen de punten is vrij. Elk navigatiepunt is voorzien van een waarde en is voorzien van een kleur. De wedstrijd bestaat uit meerdere etappes met elk een start en finish. Elke etappe kent een opdracht die met behulp van de navigatiepunten moet worden volbracht en resulteert in een score. Er wordt gestreden tussen teams en het team met de hoogste eindscore is winnaar van de wedstrijd.  

 

2.      Ontvangst/documentencontrole

 

Equipes melden zich de avond voorafgaand aan de start bij de startlocatie. Hier worden de wedstrijddocumenten uitgereikt en administratie afgewikkeld.  Aansluitend worden routeboeken en opdrachten voor wedstrijd uitgereikt. Daarna kunnen teams m.b.t. de opdrachten de strategie bepalen.

 

3.      Wedstrijddag

 

De wedstrijd kent meerdere etappes. Aan het einde van de laatste etappe dient het team zich compleet te melden bij de finishlocatie en de prijsuitreiking plaats.

 

4.      Klassen

 

De wedstrijd kent geen indeling in klassen. Iedereen rijdt in dezelfde klasse en krijgt gelijke opdrachten.

 

5.      Teams

 

Er wordt gestreden in teams. Elk team bestaat uit 2 equipes. Het team en de equipe mag tijdens de wedstrijd niet van samenstelling worden gewijzigd. Teamleden mogen tijdens de wedstrijd alleen met elkaar overleg hebben over de te volgen teamstrategie en aanpassingen hierop.

 

6.      Wedstrijdetappes

 

De wedstrijd zal uit meerdere etappes bestaan. Iedere etappe levert een teamresultaat op, alle teamresultaten per etappe tezamen het totaalresultaat. Een etappe kent een start- en finishlocatie. Deze locaties zijn voor alle teamleden verplicht om aan te doen. Per etappe krijgt een team een starttijd en een finishtijd. Etappes hoeven niet geografisch aansluitend te zijn.

 

7.      Tijd

 

Aan elke etappe is een maximaal aantal minuten verbonden waarbinnen de teams moeten opereren. Elk team dient compleet te verzamelen op het aangeven startpunt van de etappe. Alle teamleden mogen tegelijk op de aangegeven starttijd vertrekken.

 

Aan het einde van de beschikbare tijd moeten alle teamleden op het finishpunt zijn aangekomen. Te laat melden resulteert in strafpunten. Pas wanneer het team compleet is op de finishlocatie kan worden vertrokken naar de volgende etappe.

 

Een eventuele verbindingsroute tussen de etappes is neutraal en telt niet mee in de wedstrijdtijd.

 

8.      Snelheid

 

De deelnemers dienen zich te allen tijde aan de ter plaatse geldende snelheid te houden. Hierop zal worden gecontroleerd en overtreding hiervan resulteert in strafpunten. Meerdere overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 

9.      Controlekaart

 

De teams krijgen een controlekaart mee waarop de start en finish van de diverse etappes moet worden genoteerd door een official. De genoteerde tijden van de official zijn bindend.

 

10.  Route

 

De te rijden route is voor alle teamleden vrij. Wegen mogen door elk equipe meerdere malen en in beide richtingen in de route worden opgenomen. Er mag gebruik worden gemaakt van alle wegen die bij normaal gebruik ook zijn toegestaan, dus uitgesloten zijn wegen als bestemmingsverkeer, gesloten verklaringen, privé-wegen, etc. U bent normaal verkeersdeelnemers en dient zich te houden aan de wegenverkeerswet.

 

11.  ‘Route’-controle

 

Om te controleren of een equipe een navigatiepunt heeft aangedaan wordt de RallyCheck App ingezet.

 

Wanneer een equipe een navigatiepunt passeert, zal de RallyCheck App de waarde van dit punt vastleggen. Resultaten worden per equipe genoteerd. Alle scores van de equipes worden opgeteld tot het teamresultaat. De teamresultaten worden onderling vergeleken en leiden tot een plaats op de resultatenlijst.

 

 

 

12.  Navigatiepunten

 

·       Elk punt is voorzien van een kleur en een waarde. Deze hebben geen vaste relatie met elkaar en kunnen per etappe anders zijn. Alle waarden opgeteld in een etappe is de etappewaarde.

 

·       Een punt mag per team maximaal 1x worden aangedaan

 

·       De volgorde waarin punten worden aangedaan is vrij.

 

·       Onder een punt wordt geacht een weg te liggen.

 

·       De punten worden enige tijd vooraf door de organisatie bekend gemaakt zodat teams zich alvast kunnen voorbereiden op de mogelijkheden van het wedstrijdgebied.

 

·       De organisatie kan tijdens de wedstrijd een extra punt aan de route toevoegen dat al dan niet verplicht moet worden aangedaan. Dit zal voorafgaand aan een etappe worden gecommuniceerd.

 

·       Een punt kan een zogenaamd ‘Challengepunt’ zijn. Dit houdt in dat de waarde van dit punt vooraf niet bekend is. Pas wanneer het punt wordt aangedaan wordt de waarde bekend. De waarde van het ‘Challengepunt’ telt mee in het teamresultaat. Een ‘Challengepunt’ is herkenbaar aan de afwijkende vormgeving. Een ‘Challengepunt’ zal nooit onderdeel uitmaken van de opdracht maar wanneer deze wordt aangedaan telt de waarde wel mee in het teamresultaat van de etappe.

 

13.  Opdrachten

 

Elk team zal per etappe een opdracht ontvangen. Deze opdracht wordt de avond voor de wedstrijd bekend gemaakt zodat de teams hun strategie en routes kunnen bepalen. Een etappe kent voor alle teams dezelfde opdracht. De opdracht bevat altijd een te behalen puntenscore met eventueel aanvullende bepalingen. Het uitvoeren van de opdracht resulteert in een teamresultaat.

 

Voorbeelden van een opdracht:

 

·       Behaal tenminste 75% van de etappewaarde

 

·       Behaal precies 130 punten

 

·       Doe alle blauwe punten aan en behaal tenminste 60% van de etappewaarde

 

·       Doe tenminste 2 rode en 3 blauwe punten aan en rijdt niet door Veenendaal

 

14.  Bonuspunten

 

Het is mogelijk om, naast de reeds bekende waarde van de navigatiepunten, extra bonuspunten te verdienen. Bonuspunten worden op teamniveau toegekend. 

- Alle teamleden binnen gestelde tijd binnen +5 punten bij etapperesultaat
- 3x etappewinnaar +20 punten bij totaalresultaat
- Aandoen Challengepunt +waarde challengepunt bij etapperesultaat

  

15.  Strafpunten

 

Wanneer de opdracht niet goed wordt uitgevoerd of er onreglementair wordt gehandeld worden strafpunten toegekend. Strafpunten kunnen door ieder equipe worden verzameld en worden op verrekend op het teamresultaat. 

- Te laat melden (per equipe, per minuut) -1 punt, maximaal -30 punt
- Overschrijden toegestane snelheid -100 punt / -200 punt, maximaal uitsluiting
- Niet aandoen van start (per equipe) ongeldig etapperesultaat van equipe
- Niet aandoen van finish (per equipe) ongeldig etapperesultaat van equipe
- Niet aandoen van verplicht punt (per equipe) -20 punt 
- Punt vaker dan 1x aangedaan - waarde van punt x keren aangedaan

 

 

16.  Resultaat

 

Het teamresultaat is het opgetelde resultaat van de individuele equipes in een etappe, vermeerderd met bonuspunten, verminderd met opgelopen strafpunten. Het eindresultaat is het verzamelde teamresultaat per etappe.

 

Wanneer in een opdracht een exact aantal te behalen punten wordt gevraagd, zal het meerdere niet meetellen in de teamscore. Vb. opdracht: behaal exact 130 punten.

 

Score = 60+50+25 = 135. Resultaat: opdracht niet voldaan, score wel 130 punten

 

 

 

Opdracht: behaal minimaal 75% van het kaarttotaal (bijvoorbeeld 140 * 0,75 = 105)

 

Score = 60+50+25 = 135. Resultaat: opdracht voldaan en score 135.

 

 

 

Worden er minder punten gehaald dan de opdracht vereist, dan telt het behaalde aantal punten mee in het totaalresultaat. In bovenstaand voorbeeld is 105 vereist. Score=42+26+30=98. Resultaat: opdracht niet voldaan en score 98

 

Etappe-winnaar is het team dat, in deze volgorde, :

 

·       de etappe-opdracht heeft voldaan,

 

·       geen strafpunten heeft verzameld in de betreffende etappe en

 

·       de hoogste score heeft

 

17.  Uitslag

 

Het klassement wordt bepaald door de teamresultaten van alle etappes op te tellen. Het team met de hoogste score wint het evenement.

 

18.  Prijzen

 

Er zijn prijzen beschikbaar voor de plaatsen 1, 2 en 3. Alle leden van een team ontvangen een bokaal

 

 

 

 

 

 

Inloggen